Omnilex

ОМНИЛЕКС КОНСУЛТ ООД
БЪЛГАРИЯ, София 1680, ж.к. Борово,
бл. 234, вх. Г, ет. 2, ап. 8
Тел.:+359 (0) 888 788 004
www.omnilex.eu
Email: info@omnilex.eu & omnilexbg@gmail.com
OMNILEX CONSULT LTD
BULGARIA, Sofia 1680, Borovo District,
bl. 234, entr. No 4 (Г), fl. 2, ap. 8
Tel.:+359 (0) 888 788 004
www.omnilex.eu
Email: info@omnilex.eu & omnilexbg@gmail.com
ОМНИЛЕКС КОНСУЛТ ООД е млада, бързоразвиваща се компания, предоставяща експертно консултиране и професионална техническа помощ при подготовката на предложения и изпълнението на проекти, финансирани от национални и международни програми и фондове. Ние покриваме пълната гама от услуги - от откриването на подходящи за профила на Клиента програми и източници на финансиране, до управление и съдействие за успешното изпълнение на вече възложени проекти.
По-специално ние предлагаме:
OMNILEX CONSULT LTD is a young, fast growing company providing expert consultancy and professional technical support for the preparation of proposals and the implementation of Projects financed under National and International programs and funds.
We cover the full range of services from locating the suitable programs to our Clients’ profile and sources of financing, up to the project management and assistance in the successful implementation of awarded projects. 
More specifically we offer:
  1. Консултантски услуги относно наличните програми, в зависимост от вида на дейност на Клиента, изискванията, разполагаемите средства, външния принос и т.н.
  2. Разработване на проектни предложения, което се осъществява под формата на практическа помощ за навременната и правилна подготовка на  предложенията, включително изграждане на партньорски мрежи, развитие на методология, изготвяне на успешна Техническа и Финансова оферта, бюджетиране и разпределение на ресурсите, предоставяне на правни съвети относно придружаващата документация и др.
  3. Управление на проекти, обхващащо планиране на ресурсите, оценяване на рисковете и непредвидените обстоятелства, планиране на дейностите във времето, разрешаване на проблеми, отчитане и публичност и др.
  4. Участие на наши експерти в проектните екипи и / или предоставяне на външно, професионално експертно мнение и съвети за успешното изпълнение на определени дейности/ задачи и т.н.

  1. Consultancy Services on available programs, depending on Client’s type of business, requirements, availability of resources, external inputs, etc. 
  2. Proposals Engineering, implemented as practical support in the timely and accurate preparation of the proposals, including the building of co-operations, development of methodology, elaboration of a successful technical and financial Offer, budgeting and resource allocation, legal advising on the accompanying documentation, etc.
  3. Project Management, as resource planning, risk assessment and contingencies, timetabling of activities, problem solving, reporting and visibility, etc.
  4. Participation of our experts in the project teams and/or provision of external professional expertise and advising for the successful implementation of specific tasks, etc.